Fuchsia Bornemann's Best

Triphylla Type, H1, Bush variety.  Bonstedt, Germany, 1904.