Fuchsia Celia Smedley

Single, H2, Bush variety.  Bellamy, UK, 1970.