Fuchsia Genii

Single, H3, Bush variety.  Reiter, USA, 1951.