Fuchsia Kenny Walkling.

Single, H2, Bush variety.  New for 2003.

kw.jpg (171932 bytes)