Fuchsia Mrs Popple

Single, H3, Bush variety.  Elliot, UK, 1899.