Fuchsia Nancy Lou

Double, H2, Bush variety.  Stubbs, USA, 1971.