palomar.jpg (42824 bytes)

Fuchsia Palomar

Single, H2 Bush variety.