Fuchsia Shrimp Cocktail

Single, H2, Bush variety.