Fuchsia Timothy Titus

Triphylla type, H1, Bush variety.